สมัครงาน กับ โกลบอลเฮ้าส์

โกลบอลเฮ้าส์อยากชวนคุณมาเติบโตไปด้วยกัน เพราะเรามีความ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อให้คุณได้ เติบโตในสายงาน และพัฒนาศักยภาพของตนเอง พร้อมทั้งขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

WHAT WE ARE DOING

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้นำ ในธุรกิจที่จัดจำ หน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านที่ครบ วงจร ภายใต้แนวคิดและปรัชญา “ครบ และหลากหลาย” โดยมุ่งสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการให้เหมาะสมกับความต้องการ ของลูกค้า ควบคู่ไปกับการบริหารงานภายใต้
หลักธรรมาภิบาล อีกทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนา บุคคลากร และการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

เราอยากชวนคุณเติบโตไปด้วยกัน

บริษัทโกลบอลเอ้าส์ มีความมุ่งมั่นและพร้อมส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยเปิดรับสมัครผู้มี ศักยภาพเข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงาน และขับเคลื่อน องค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงการให้โอกาส การพนักงานพัฒนาตนเอง เป็นผู้นำ เติบโตในสายงาน มีความมั่นคงทางการเงิน และมีความรับผิด ชอบต่อสังคม

Life@GBH

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของพนักงาน อาทิ ระบบ ประกันสังคม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ วันหยุด เบี้ยขยัน เป็นต้น นอกจากนี้โกลบอลเฮ้าส์ ยังเล็งเห็นความสำคัญของอาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย รวมถึงสุขภาพของพนักงาน ซึ่งมีพื้นที่สำหรับให้พนักงานได้พักผ่อน อาทิ ห้อง อาหาร ห้องอเนกประสงค์ ฟิตเนส ร้านกาแฟลามายอน เป็นต้น

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ (Welfare & Benefits)

เติบโตไปกับโกลบอลเฮ้าส์

กองทุนประกันสังคม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกันอุบัติเหตุ
เครื่องแบบพนักงาน
วันหยุดพักผ่อนประจำปีวันลาพิเศษ
เบี้ยขยัน
Incentive
เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม
loading....

INTERNSHIP ฝึกงานที่โกลบอลเฮ้าส์

โกลบอลเฮ้าส์ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกงาน เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และก้าวสู่มืออาชีพในสายงานต่างๆ ในอนาคต
Copyright © 2016 Global House Public Company Limited. (Thailand), All Rights Reserved